Logo
 

 
 
Slogan
Tầm nhìn tới hành động
Vision to action


Xác định "Tầm nhìn là kim chỉ nan cho mọi hành động", IDA Group yêu cầu mỗi một thành viên IDA cần có kế hoạch, phương án và mục tiêu rõ ràng trước khi thực hiện công việc nhằm mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho khách hàng của mình.